Konferencja naukowa Sekcji Socjologii Prawa TBSP UJ

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską, studencko–doktorancka konferencje naukową: „Interakcje współczesnych systemów prawa z innymi normami społecznymi".

Czas i miejsce konferencji: 30-31 III 2011, Kraków
Organizatorzy: Sekcja Socjologii Prawa TBSP UJ we współpracy z Katedrą Socjologii Prawa WPiA UJ

Opis konferencji:
Współczesne systemy prawa coraz częściej wchodzą w interakcje z innymi systemami norm społecznych – prawa zwyczajowego, zwyczaju bądź innymi systemami normatywnymi (np. religijnymi) – co więcej pojawiają się nowe problemy związane z tymi zjawiskami, co spowodowane jest np. migracją ludności innych pomiędzy kulturami, globalizacją czy wprowadzaniem transplantów prawnych. Nierzadko wywierają one wpływ na stanowienie prawa państwowego lub stosowanie go.

Celem konferencji jest ukazanie różnych spojrzeń na interakcje współczesnych systemów prawa z lokalną kulturą, prawem zwyczajowym, zwyczajami, normami religijnymi itp. Niezwykle istotną kwestią jest nie tylko uwidocznienie momentów zgodnego współistnienia, lecz także konfliktów, jakie zachodzą pomiędzy normami prawa stanowionego a porządkiem społecznym tworzonym przez pozaprawne regulacje o charakterze normatywnym.

Zakres tematyczny konferencji jest szeroki, choć obejmuje przede wszystkim wspomniane relacje z prawem obecnie obowiązującym, nie zaś historyczny aspekt problemu. W polu zainteresowań konferencji mieszczą się między innymi takie tematy jak: obrona przez kulturę; wpływ zwyczaju i prawa zwyczajowego na stanowienie prawa; konwenans konstytucyjny; klauzule ustawowe odwołujące się do innego rodzaju norm (np. zasady współżycia społecznego); zwyczaje dotyczące stosowania norm proceduralnych, obiegu dokumentów w instytucjach stosujących prawo; interakcja zwyczajów z prawem oficjalnym w krajach postkolonialnych; konflikty między normami prawnymi, a normami zwyczajowymi lub religijnymi; działanie instytucji tzw. sprawiedliwości nieoficjalnej; funkcjonowanie zwyczaju w prawie międzynarodowym; kodyfikacja prawa zwyczajowego; zwyczaje zawodowe; współczesny status i wyzwania nauki antropologii prawa.

 Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: sekcja.socpr@tbsp.pl

Zasady dotyczące zgłoszeń udziału czynnego w konferencji:
Nieprzekraczalny termin nadsyłania abstraktów (do 1800 znaków, podpisane pseudonimem): 8 II 2012. Abstrakty należy wysłać na adres interakcje.prawa@gmail.com​. Prosimy o następujące sformatowanie wiadomości.
Temat: Zgłoszenie, imię nazwisko
Załącznik 1: Abstrakt w formacie .doc
Załącznik 2 formularz zgłoszeniowy, do pobrania pod poniższym linkiem:
http://www.sendspace.pl/​file/​659204a316654b79dbbf02a

Podpisane pseudonimami abstrakty oceniać będzie komisja konkursowa składająca się z pracowników naukowych Katedry Socjologii Prawa WPiA UJ we współpracy z Sekcją Socjologii Prawa. Planowane jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej. Terminy nadsyłania artykułów i zasady kwalifikowania artykułów zostaną ogłoszone później.

Wstępny termin ogłoszenia programu konferencji: 1 III 2012.

Dokładne miejsce odbycia się konferencji zostanie wkrótce podane.

Data opublikowania: 29.01.2012
Osoba publikująca: Marcin Kaliński

zobacz również